Manzen Sushi   416 778 4387

sushi

manzen

Menu:


Appetizers

Sushi

Maki

Sashimi

Our Menu